Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 Provozovatelem internetového obchodu je:

Josef Douša
Držková 181
763 19, Kašava

IČ: 66031851
DIČ: CZ7710030218


odpovědná osoba: Josef Douša
kontakt: obchod@makalu.cz, tel. 605 240 000
(dále jen provozovatel nebo také prodávající či prodejce)

 Kupující nebo také zákazník je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 Obchodní podmínky řeší práva a povinnosti kupujícího, práva a povinnosti prodávajícího a stanovuje pravidla na prodej a koupi spotřebního zboží (dále jen zboží) prostřednictvím internetového obchodu Makalu outdoor (www.makalu.cz), dále jen internetový obchod.

 Tyto Obchodní podmínky jsou zpracovány a kupující i prodávající se řídí Občanským zákoníkem (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodním zákoníkem (ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění), zákonem 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále jen zákon.

 Součástí obchodních podmínek je také Reklamační řád.


2. Objednávka, kupní smlouva

 Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu. Objednat zboží lze také pomocí telefonu či poštovní adresy a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 9. těchto Obchodních podmínek nebo uveřejněných na internetových stránkách prodávajícího.

 Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. V případě nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů.

 Kupující odesláním objednávky, resp. uzavřením smlouvy o koupi zboží souhlasí s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 V detailu každého výrobku je uvedena délka dodací lhůty zboží. O přijetí objednávky jste informováni elektronickou poštou – automatickým e-mailem. V následném námi zaslaném potvrzení objednávky je uveden předpokládaný přesný termín dodání, případně pokyny a termín pro osobní vyzvednutí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

3. Rozpor s kupní smlouvou

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


 Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 
 V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky a data nákupu. Rovněž uvede zda si přeje vrátit finanční částku (včetně poštovného od prodejce k zákazníkovi) a poskytne číslo bankovního účtu pro vrácení peněz, nebo zda si přeje výměnu za jiné zboží. Výměna za jiné zboží probíhá na základě dohody mezi prodejcem a zákazníkem, na základě dostupnosti a hodnoty náhradního zboží. Rozdíl ceny oproti původnímu zboží v případě nedoplatku zákazník prodejci uhradí nebo naopak, v případě přeplatku prodejce tento rozdíl zákazníkovi vrátí. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty od převzetí zboží. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

 Tento zákon chrání spotřebitele a poskytujeme mu možnost odstoupit od smlouvy primárně z toho důvodu, že si nemá zboží před objednáním možnost prohlédnout. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal a ve stavu schopném dalšího prodeje jako nového zboží. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu zákazník - prodejce apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

•    na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
•    na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
•    na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
•    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
•    na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Jak postupovat při vracení zboží:
 
•    Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali. Ke zboží přiložte doklad o koupi.
•    Prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nedošlo během přepravy k polepení, či jinému znehodnocení původních obalů a zboží.
•    Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
•    Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.
•    Písemně v zákonném termínu oznamte, že od smlouvy odstupujete a sdělte zda si přejete vrátit peníze nebo vyměnit za jiné zboží.

•    Před odesláním nám oznamte termín a dopravce, kterým posíláte (včetně přesné služby např. Česká pošta "Balík do ruky").

5. Dodací a platební podmínky

Termín dodání

 V detailu každého výrobku v katalogu internetového obchodu je uvedena délka dodací lhůty zboží. V bodě 2. těchto Obchodních podmínek je popsán postup ohledně potvrzení objednávky což zahrnuje i sdělení přesného termínu dodání, případně termín a pokyny pro osobní vyzvednutí zboží. O expedici zboží je zákazník informován Potvrzením expedice, kde je uvedeno i podací číslo pro sledování zásilky na internetových stránkách dopravce.


Způsob dodání

 Způsob dodání si určuje kupující v rámci vyplnění objednávky. Podmínky a ceník dopravy se může měnit v závislosti na podmínkách poskytnutých dopravci. V případě změny podmínek a ceníku dopravy, jsou platné podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu. Veškeré aktuální podrobnosti, podmínky a ceník naleznete v článku Doprava a platby. Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků a poštovné zůstává beze změny.

Pro doručování zboží používáme tyto přepravní služby:
 
•    PPL - expresní přepravní služba
•    Česká pošta - balík Do ruky
•    Česká pošta - balík Na poštu
•    Česká pošta - Doporučený dopis
•    Zásilkovna.cz - osobní odběr na pobočce
•    Osobní odběr

Místo dodání, odběru

 Místo odběru je stanoveno na základě přání kupujícího, který místo odběru určí v objednávce. Zboží dodáváme v rámci celé České a Slovenské republiky. Dodání do zahraničí (kromě Slovenské republiky) je považováno za individuální objednávku a její podmínky je třeba dopředu domluvit.

Převzetí zásilky

 Pokud je balík při převzetí od dopravce viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci bezodkladu přímo u přepravce při převzetí. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost (nicméně zastřešíme reklamační řízení s dopravcem). Všechny zásilky jsou po dobu přepravy pojištěny v hodnotě zboží. Reklamace zboží, které bylo dodané poškozené, neúplné nebo neodpovídající objednávce je možná do 3 dní od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!
 
Platební podmínky
 
 Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Kupující je povinen na základě platné objednávky zboží uhradit. Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby, než je zákazník v plné výši zaplatí. Zboží v internetovém obchodě lze zakoupit v měně Kč nebo EUR, což si zákazník sám nastaví v prostředí internetového obchodu před uskutečněním objednávky.

Pro zaplacení zboží lze použít následující typy plateb a zákazník je volí v rámci vyplňování objednávky v internetovém obchodě:

•    platba před odesláním na bankovní účet (v rámci potvrzení objednávky obdrží zákazník platební údaje)
•    dobírka (hodnotu objednávky uhradí zákazník dopravci při převzetí zásilky)
•    hotově při osobním převzetí zboží

Provozovatel internetového obchodu není plátcem DPH.
 
Platba prostřednictvím Twisto.cz 

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s.,
IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na
adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě
Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s
prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za
podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách
pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou
Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je
Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady
na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany
Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího
(písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou
objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním
košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem,
akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby
„TWISTO“.

6. Záruka a reklamace

Podrobnosti ohledně záruky a reklamace řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek.

7. Registrace, ochrana osobních údajů

 Registrace v internetovém obchodě není povinná, zákazník může objednávku uskutečnit i bez registrace. Registrace znamená pro kupujícího především zjednodušení stávajících i budoucích nákupů, zjednodušení užívání ostatních rubrik webu a může přinést uživateli zákaznické výhody.

 Kupující může být prostřednictvím emailu (obchodního sdělení) pravidelně informován o novinkách a akcích internetového obchodu. Obchodní sdělení zasíláme našim zákazníkům, kteří s námi v minulosti vstoupili v obchodní vztah, uzavřeli kupní smlouvu nebo kteří o zasílání požádali v rámci registrace v internetovém obchodě nebo přímo po odeslání svého emailu prostřednictvím formuláře na internetových stránkách prodávajícího. V případě přání zákazníka je možné zasílání obchodních sdělení kdykoliv zrušit a to prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách internetového obchodu nebo odpovědí na došlý email (obchodní sdělení).


 Zaregistrováním na internetovém obchodě, ale i vyplněním a odesláním objednávky bez registrace, nám kupující sdělujete své osobní údaje. Odesláním objednávky nebo vyplněním a odesláním registračního formuláře dává kupující souhlas provozovateli ke zpracování, shromažďování a používání svých osobních údajů a to na dobu po kterou prodávající a internetový obchod provozují svou činnost nebo do doby než budou osobní údaje na přání zákazníka z databáze internetového obchodu vyřazeny.
 Veškeré osobní údaje, které kupující prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu sdělí jsou chráněna před zneužitím třetí osobou, stejně tak nebudou poskytnuta třetímu subjektu bez vědomí zákazníka s výjimkou těch kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky jako je dopravce apod. a to pouze v nutném rozsahu jejich činnosti na vyřízení objednávky (jedná se např. o jméno, adresu atd.). V případě přání zákazníka budou na jeho žádost osobní údaje z databáze internetového obchodu kdykoliv vyřazeny.
 Internetový obchod je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a s osobními daty zachází tak, jak to požaduje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Jaké osobní údaje kupující poskytuje:

•    Jméno a příjmení
•    V případě firmy její název, IČO a DIČ
•    Email
•    Adresa
•    Telefonní číslo

Za jakým účelem osobní údaje prodávající shromažďuje:

•    Především za účelem vyřízení objednávky, tzn. úspěšného zajištění dodávky zboží na požadovanou adresu.
•    Pro vyřízení případné reklamace zboží.
•    Za účelem vystavení odpovídajících daňových dokladů.

•    Za účelem řádné a bezpečné úhrady ceny za zboží a její přijetí prodávajícím.
•    Pro komunikaci se zákazníkem ohledně kompletního zajištění dodávky zboží včetně pozdější komunikace např. za účelem reklamace.
•    Informace o objednávkách shromažďuje prodávající za účelem získání podkladů pro zajištění případných slev, věrnostních programů apod.
•    Současně tyto údaje slouží pro utvoření představy prodávajícího o potřebách zákazníků a tím zajištění úprav sortimentu a zkvalitňování služeb.

Heureka - ověřeno zákazníky:

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

8. Autorská práva

 Texty, obrázky, databáze a jiné položky umístěné na internetových stránkách prodejce i samotné internetové stránky (design apod.) jsou chráněny autorskými zákony a zákony na ochranu počítačových databází. Některé názvy, značky a loga zveřejněné na internetových stránkách Makalu.cz patří mezi ochranné známky nebo obchodní značky.
 Uživatelé nemají žádné právo používat cokoliv z výše uvedeného bez předchozího písemného souhlasu provozovatele, případně třetí strany, která vlastní tyto ochranné známky. Kopírování, úpravy, překlady nebo jakékoli jiné použití ochranných známek, textů, obrázků, databází a jiných položek webu nebo jejich částí zobrazených na internetových stránkách Makalu.cz je přísně zakázáno.
 Některé ikony používané na webových stránkách a v komunikaci jsou vlastnictvím Icons8.

9. Kontaktní údaje

Josef Douša
Držková 181
763 19, Kašava

IČ: 66031851
DIČ: 7710030218


email: obchod@makalu.cz
telefon: 605 240 000
http://www.makalu.cz

ŽL vydaný Městským úřadem Zlín, 370502 - Magistrát města Zlína


10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.1.2014. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.
V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem nebo používáním zboží zakoupeného na internetovém obchodě, v případě, že toto zboží bylo použito v rozporu s pokyny a návodem k obsluze stanovených výrobcem. Stejně tak neodpovídá za škody způsobené provozem nebo používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají pro stanovený výrobek (nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí) nebo za škody způsobené nesprávným ošetřováním výrobku nebo jeho zanedbáním.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení